RobÈk-robÈk Bulu Ayam, Ungkapan

Menurut Chaer (2009), ungkapan adalah kata, gabungan kata, atau kalimat yang digunakan oleh pembicara atau penulis untuk menyatakan suatu hal, maksud, konsep, kejadian, atau keadaaan secara tidak langsung. Sedangkan peribahasa (orang Betawi menyebutnya peribase kate) merupakan ungkapan yang biasanya dalam bentuk kalimat. Makna yang terkandung di dalamnya berbentuk perumpamaan, persamaan, atau perbandingan antara bentuk lahiriah dengan asosiasi yang dikandungnya. Seperti kalimat  ungkapan dan peribahasa di bawah ini:

 

Robèk-robèk bulu ayam

 

Arti dari ungkapan robek-robek bulu ayam adalah pertengkaraan atau perselisihan dalam keluarga akan dapat baik kembali seperti berdamai.