Japluk

Japluk: cemberut, merengut

 

Kalimat :

Empok kenapa sih japluk aja, abis diomelin ama Baba, ya?

(Kakak kenapa sih merengut saja, habis dimarahi sama Bapak, ya?)