Hikayat Nakhoda Asyik

Hikayat Nakhoda Asyik merupakan naskah tunggal, dari tiga katalog, van Ronkel (1909), Howard (1966, maupun Satuaarga (1978)). Salah satu keistimewaan naskah ini, pantun-pantun yang dipakai menyatakan berbagai nasihat dinyatakan dalam bahasa Arab, seperti nasihat agar orang berilmu dan beradab:

            Laysa ‘I-jamalun jamalan bi ‘I-mali wa ‘n-nasabi

            Walakinna ‘I-jamalu jamalan bi ‘I-ilmi wa ‘I-adabi

Diikuti terjemahan bebas: …

            Bukan sempurna sebab harta yang berlebi

            Sempurna dengan ilmu kekasi hati” (hal. 8).