Abis Ngawinin Baru Ngundang, Ungkapan

Menurut Chaer (2009), ungkapan adalah kata, gabungan kata, atau kalimat yang digunakan oleh pembicara atau penulis untuk menyatakan suatu hal, maksud, konsep, kejadian, atau keadaaan secara tidak langsung. Sedangkan peribahasa (orang Betawi menyebutnya peribase kate) merupakan ungkapan yang biasanya dalam bentuk kalimat. Makna yang terkandung di dalamnya berbentuk perumpamaan, persamaan, atau perbandingan antara bentuk lahiriah dengan asosiasi yang dikandungnya. Seperti kalimat  ungkapan dan peribahasa di bawah ini:

 

Abis ngawinin baru ngundang

 

Arti dari ungkapan peribahasa habis mengawinkan baru mengundang adalah salah satu perbuatan yang dilakukan seseorang namun terlambat atau keliru.