Ontek, Permainan

Jenis permainan tradisional Betawi, dikenal dengan nama patok lele. Permainan ini bisa dimainkan secara perorangan maupun beregu, dengan menyesuaikan jumlah anggota setiap regu. Permainan menggunakan peralatan yang terdiri atas utat, yakni kayu berbentuk silinder berukuran panjang 45 cm dan janak, atau anak berukuran panjang 5 cm.

Permainan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, meneutat : janak diletakkan di lubang tempat meneutat, kemudian dicutat dengan utat. Regu penjaga berusaha menangkap dan mengembalikan janak tersebut ke arah utat yang ditaruh melintang pada lubang tempat mencutat. Jika utat kena, pemain mati, demikian juga jika janak tertangkap pemain.

Tahap kedua, meninting: janak dipegang bersama utat dengan satu tangan, selanjutnya janak dilempar ke atas dan dipukul sejauh mungkin dengan ural. Penjaga berusaha menangkap dan mengembalikan sedekat-dekatnya ke lubang tempat mencutat. Jika jarak antara janak dan lubang mencutat kurang dari ukuran panjang satu utat, pemain mati. Tetapi jika lebih dari satu utat, maka jarak dihitung dengan utat antara janak berhenti dan lubang tempat mencutat. Nilai ukur adalah nilai yang didapat.

Tahap ketiga, mematok: janak ditaruh pada lubang meneutat dengan agak tersembul sedikit kemudian dengan utat dipukul ke atas diusahakan sebanyak mungkin. Semakin banyak pemain berhasil membuat pukulan, semakin tinggi nilainya.