Nyomot Nasi Bakul Jangan Pake Tangan

Nyomot Nasi di Bakul Jangan Pake Tangan Ungkapan tradisional Betawi mengenai tata cara makan. Makna yang terkandung dalam ungkapan ini ialah supaya seseorang tidak bersikap ceroboh tapi mematuhi aturan dan norma yang ada di kehidupan masyarakat. Maksud masyarakat Betawi dalam mempergunakan ungkapan ini ialah untuk menasehatkan, menyindir dan mengingatkan seseorang dalam bertindak. Sebenarnya cakupan ungkapan ini lebih luas. Tidak hanya mengenai tata cara makan. Kalau ada orang yang tidak mematuhi aturan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat akan, dinasehatkan dengan ungkapan di atas. Kalau diperhatikan arti dan maksud pemakaian ungkapan ini mengenai aturan-aturan kebaikan bagi seseorang, maka hubungannya ialah dengan masalah agama.