Batu Tulis, Prasasti

Satu dokumen atau sumber asli tentang Jakarta. Batu Tulis di pinggir Kota Bogor (sekarang) menandakan bekas Kota Pakuan Pajajaran. Menurut candrasangkalanya, didirikan tahun 1255 S (1333 M) menurut tafsiran Poerbatjaraka atau tahun 1355 S (1433) menurut Pleyte (1906), Rouffaert dan Djajadiningrat, atau tahun 1455 S (1533 M) menurut Kern (1911) dan Danasasmita. Berisi tulisan yang menandakan pendirian Kota Pakuan, pembuatan paritnya (1333 M atau 1433 M) atau perayaan peringatan akan pendirian itu (1533 M). Seorang ahli menganggap Batu Tulis sebagai batu peringatan tentang penggalian parit untuk melindungi kota.

Naskah Asli :
1. (wang na) poen. Ini sakakala preboe ratoe poerana poen. Di wastoe
2. Dija wigaran (I.dingaran) preboe goeroe dewatasrana . Diwastoe dija dingaran sri
3. Badoega maharadja ratoe hadji dipakwan padjadj aran. Sri sang ratoe de-
4. Wata poen ja noe njoesoek na pakwan. Dija anak rahijang dewa nis-
5. Kala sasida mokta di goena tiga. i(n)tjoe rahijang niskala wastoe
6. Ka(n)tjana sasida mokta ka noesa lara(ng) ja sija noe njijan sakata
7. Ka goegoenoengan ngahalaj njijan samida njijan sa(ng) hijang talaga
8. Rena mahawidjaja. fa sija poen. I saka pantja pandawa ... han hoemi.

Naskah dalam Batu Tulis tersebut menandakan pendirian Kota Pakuan, pembuatan parit yang melingkari (sebagian) kota, membuat jalan batu (masih ada sampai tahun 1690 M) dan membuat Talaga Warna (meskipun letaknya masih menjadi perdebatan). Pekerjaan besar tersebut dilaksanakan oleh Sri Baduga Maharaja, ratu hadji di Pakuan, Sri Ratu Dewata, raja Pajajaran. Di kalangan sastra Sri Baduga merupakan sebutan lain dari Prabu Siliwangi.